Darbnīcas / Workshops

Piesakies te / Apply here: https://forms.gle/rsi47UJFhJiNdi1p7


“Skaņas telpiskošana ar Bela Platform + Pure Data” vad. Juan Duarte Regino (MX/FI)

19. – 21.05. 10:00-17:00, MpLab

Skaņas difūzija starp vairākiem telpā izvietotiem skaļruņiem ir mākslas veids, kurā īpaša nozīme ir kontrolei reāllaikā. Darbnīcā tiks prezentēts Juan Duaurte radītais dzīvās skaņas telpiskošanas interfeis. Tajā lietota CTAG platīte un trila kapacitatīvā pieskāriena sensori, tā radot elastīgu telpiskošanas kontroles rīku skaņas performancēm un instalācijām.

Studenti strādājot ar skaņu apgūs daudzkanālu telpiskošanas instrumenta izveides procesu, kā arī skaņas telpiskošanas rīku lietojumu mūzikas performancēs un instalācijās. Darbnīcā pārsvarā tiks lietotas atvērtā koda programmas kā Pure Data, kā arī citas programmu platformas kā Supercollider un Reaper.

Ir vēlamas pamata zināšanas skaņas elektronikā un digitālās skaņas programmās. Darbnīcas noslēgumā dalībnieki tiks aicināti izveidot skaņdarbu daudzkanālu difūzijai.

Juan Duaurte Regino (MX/FI) – mediju mākslinieks un pētnieks, doktora grāda kandidāts Aalto universitātē, Somijā. Strādā ar interakciju ģeneratīvas mākslas eksperimentos, kas pēta digitālo un analogo platformu izpausmes vides mediju ietekmē.

ENG “Sound Spatialization with the Bela Platform + Pure Data” by Juan Duarte Regino (MX/FI)

19. – 21.05. 10:00-17:00, at MpLab

Sound diffusion across multiple speakers is an art form, especially where real-time control is concerned. This workshop presents a live sound spatialization interface created by Juan Duarte. It uses a CTAG board and Trill Sensors to create a flexible tool for controlling spatialization during sound performances and installations.

Students working with sound will learn the process of making a multichannel spatialization instrument, and the context of sound spatialization tools used in music performances and installations. The workshop will rely mostly on open-source tools such as Pure Data, but other software platforms are reviewed too such as Supercollider and Reaper.

Some knowledge of sound electronics and digital sound software is recommended to know beforehand. Students will be encouraged to prepare at the end of the workshop a sound piece for multichannel diffusion.

Juan Duarte Regino (MX/FI) – media artist and researcher at Aalto University, Finland. Works on interactions as a tool for generative art experiments that explore agencies of digital and analog platforms around environmental media.


Platons Buravickis

“Granulāra sinteze un mākslas materiāla veidi” vad. Platons Buravickis (LV) 

19. – 21.05. 10:00-17:00, MpLab + ON-LINE

Darbnīcas sākumā lekcija par tēmu – kas ir materiāls mūsdienu mākslā? Darbnīcas praktiskajā daļā tiks aplūkota skaņa kā materiāls – skaņas ierakstu samplu lietošana kā avots jaunu skaņu veidošanai. Darbnīca tiks veltīta granulāras sintēzes praktiskai apgūšanai konstruējot pačus MAX vidē.

Pirms darbnīcas nepieciešams instalēt MAX programmatūru, pieejama: https://cycling74.com/downloads 

Platons Buravickis (1989) – akadēmiskās mūzikas komponists, pianists un improvizators. Mācījies kompozīciju kopš bērnībās, tad ieguvis maģistra grādu JVLMA. Īpašu vietu viņa daiļradē aizņem elektroakustiskā mūzika. Viņš darbojas gan konkrētas mūzikas laukā, gan arī komponē mūziku, balstītu uz skaņas sintēzi, izmantojot gan datoru, gan analogos sintezatorus. Respektīvi – viņš veido skaņas ainavas no dažādos apstākļos ierakstītām skaņām, kā arī konstruē virtuālus instrumentus/moduļu algoritmus, kurus arī spēlē.

ENG “Granular Synthesis in MAX. Materials in Art” by Platons Buravickis (LV) 

19. – 21.05. 10:00-17:00, MpLab + ON-LINE

As introduction to the workshop a lecture on the topic – What is Material in Contemporary Art? Sound as a material will be explored in hands on workshop – using sound recording samples as material for new sounds. Workshop will introduce Granular Synthesis by creating patches in MAX.

Before workshop participant should install MAX from here: https://cycling74.com/downloads 

Platons Buravickis (1989) – academic composer, pianist and improviser. Has studied musical composition since childhood, then graduated with MA degree from JVLMA. Electroacoustic music takes a special part in his artistic work. He’s making music concrete, as well as sound synthesis based music by using computer, analog synths. Respectively – he creates soundscapes from sound recordings of various form, as well as makes his own virtual instruments / modular algorithms and plays them.

Piesakies te / Apply here: https://forms.gle/rsi47UJFhJiNdi1p7


 

“Šeideri kā video filtri ar Shadertoy un FFmpeg” vad. Krišjānis Rijnieks (LV/FI)

19. – 21.05. 10:00-17:00, MpLab + ON-LINE

Darbnīcā apgūs kā lietot atvērtā koda multimediju apstrādes programmu FFmpeg, lai papildinātu video ar unikāliem filtriem izmantojot GLSL šeideru krātuvi Shadertoy. 
FFmpeg ir spēcīgs multimediju rīks, ar ko konvertēt video jebkurā formātā. Ar to var kadrēt, mainīt izmēru, pievienot filtrus un programma to paveic ārkārtīgi ātri.

Shadertoy ir platforma rotaļīgiem eksperimentiem ar šeideriem ar spēcīgu  kopienu un var tikt lietota GLSL šeidinga valodas apguvē kā arī daloties ar kodu. Šeideri tiek pamatā lietoti 3D grafikā (spēlēs, virtuālās un web pieredzēs), taču tos var lietot arī video apstrādē. 

Darbnīcā uzstādīsim uzlabotu FFmpeg versiju un izmontosim Shadertoy uzlabotu video radīšanai. Noslēgumā apkoposim labākos piemērus un uzstādīsim vizuālu šovu.   

Prasības (dalībniekiem)

Dalalībniekiem jāierodas ar savu datoru, ar tiesībām instalēt jaunu programmatūru (administratora tiesības). Lūdzu, atbrīvojiet vietu datorā darbnīcas vajadzībām. 50 GB būtu labs sākums.

Linux (Ubuntu or Debian) operētājsistēma ir nepieciešama dalībai darbnīcā. Dual-boot iespējams strādā, bet virtual machine šoreiz nederēs. Veci portatīvie datori ir lēti un Linux uz tiem labi darbojas. Labi brendi ir Lenovo, Dell un HP. Ja nezināt, kur dabūt lietotus, šeit saraksts.

Seko instrukcijai Install Ubuntu Desktop, lai sagatavotu savu jauno veco datoru.

Pieredze: Pamatzināšanas par video failu veidošanu. Pamata izpratne par shell scripting var noderēt. Video, kas filmēti ar telefonu der darbnīcai, kā arī 3D renderi un ģeneratīvi video. Ja esi iesācējs Linux, izmēģini Kdenlive video montāžai un Blender 3D grafikai.

Pilns darbnīcas apraksts un instrukcijas te: https://rijnieks.com/workshops/ffmpeg-shadertoy/

Krišjānis Rijnieks (LV/FI) – ir jauno mediju profesionālis un fab lab eksperts, šobrīd strādā Aalto Fablab, Aalto Universitātē, Somijā. Viņš vada fab lab un ir Fab Academy pasniedzējs.

ENG “Using Shaders as Video Filters with Shadertoy and FFmpeg” by Krišjānis Rijnieks (LV/FI)

19. – 21.05. 10:00-17:00, at MpLab + ON-LINE

In this workshop, participants will learn how to use the open-source multimedia processing
software FFmpeg to enhance videos with unique filters using the GLSL shader repository
Shadertoy.
FFmpeg is a powerful multimedia processing tool that can convert a video to any format. It
can crop, scale, and apply filters, and it can do it really fast. It is free, open-source, and used by many commercial and free software products. It is a core part of the famous video player VLC, and YouTube, among many others, is using it to process videos.
Shadertoy is a community-driven shader playground that one can use to learn the GLSL
shading language and share the source code. Shaders are used mainly in 3D graphics
production (games, virtual, and web experiences); however, they can add value to video
production.
We will cover setting up an enhanced version of FFmpeg during the workshop and use
shaders from Shadertoy as filters to render enhanced video clips. At the end of the
workshop, we will gather the best examples and use them to set up a show.

Prerequisites

Participants are expected to bring their own laptop and should be able to install new software on their systems (administrator privilege). Please free up some disk space for the workshop. 50 GB is a good start.

Linux (Ubuntu or Debian) operating system is required for this workshop. Dual-boot might work, but virtual machines are not going to work this time. Old laptops are cheap these days and Linux works well on them. Good brands are Lenovo, Dell and HP. In case you have no clue where to find them, check the list below.

Follow the Install Ubuntu Desktop guide to prepare your old new computer for the workshop.

Participants are expected to have basic understanding of producing their own video files. Videos made with a phone are fine, the same goes for 3D renders and generated videos. If you are new to Linux, try Kdenlive for video editing and Blender for creating 3D graphics.

Basic knowledge of shell scripting is recommended as we will mostly explore ways of manipulating videos using the commandline.

Krišjānis Rijnieks (LV/FI) – is a new media professional and fab lab expert currently working at the Aalto Fablab at Aalto University, Finland. He is managing the fab lab and teaching as a Fab Academy instructor.


 

“Modulārā sintēze un dabas skaņu objekti” vad. Reinis Naļivaiko (LV)

19. – 21.05. 10:00-17:00, MpLab

Darbnīcā ar modulārās sintēzes palīdzību tiks radīti dabas iedvesmoti skaņas objekti. Dalībnieki apgūs pamata principus, kā darboties ar modulāro sintezatoru studijā.

Reinis Naļivaiko (LV) – digitālais radošais, elektroniskais mūziķis un skaņas mākslinieks, entuziastisks modulārās sintēzes pasaules pētnieks.

ENG “Modular Synthesis of Natural sound objects” by Reinis Naļivaiko (LV)

19. – 21.05. 10:00-17:00, at MpLab

Workshop will deal with creating nature inspired sound objects with the means of modular synthesis. Participants will gain knowledge of key principles of modular synthesis in studio.

Reinis Naļivaiko (LV) – digital creative, electronic musician and sound artist, keen explorer of the world of modular synthesis.